Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Ανασύνταξη μελετών αποχέτευσης εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 22.054,47€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΜΝΕΟΡΓΤ-Χ4Ω Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 04-08-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ..

Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης πόλης 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΟΙΣΟΡΓΤ-1ΦΥ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Κέντρου 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.996,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΦΟ4ΟΡΓΤ-1Θ2 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 17-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια Αντλιών ΕΕΛ Πόλης 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 80.810,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 67Θ8ΟΡΓΤ-ΩΞΩ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 17:00 μ.μ..

Υπηρεσίες Σιδηροκατασκευών και Ηλεκτροσυγκολλήσεων 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 30.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΡΛΖΟΡΓΤ-ΦΜΙ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 25-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.491,68€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΜΨΒΟΡΓΤ-8Ω3 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 11-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..