Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Αντιακατάσταση Γεώτρησης Κάτω Γαρούνα

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 29.996,08€ Περίληψη Διακήρυξης: ΨΦΞΟΟΡΓΤ-Κ5Σ Αρχείο Λήψη Προβολή Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 23η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών Υλικών, Τμήματος Κέντρου, έτους 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 144.890,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΜΓ8ΟΡΓΤ-ΧΨΖ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ..

Αποπεράτωση γεώτρησης στην περιοχή Χωροεπισκόπων

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.223,26€ Περίληψη Διακήρυξης: 666ΛΟΡΓΤ-2ΦΗ Αρχείο Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 9η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.

Διάνοιξη νέας γεώτρησης στην θέση Άγιος Ισίδωρος Ανω Κορακιάνας

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Έργα Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 54.218,11€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΔΠΚΟΡΓΤ-ΖΘ0 Αρχείο Λήψη Προβολή

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ (9η πάροδος Ι.Θεοτόκη 1) την 3η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 ( ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΥΑΚ.

Προμήθεια τριών φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου ενός τόνου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.330,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΛΒ9ΟΡΓΤ-ΣΚ8 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 07-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια συστημάτων ασυρμάτων εντολών δεξαμενών

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 60.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 66ΓΛΟΡΓΤ-6Γ1 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..