ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Έξυπνοι μετρητές και ελεγκτές λειτουργίας γεωτρήσεων και δεξαμενών 2020

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2020-09-30 14:00
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Συγχρηματοδοτούμενο Έργο
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1113343.81
Περίληψη Διακήρυξης: ΨΓΠ4ΟΡΓΤ-30Χ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο Πρόεδρος προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με αριθ. ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007156656 2020-08-07

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και «Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και ελεγκτών λειτουργίας σε γεωτρήσεις και δεξαμενές των περιφερειακών υδραγωγείων της Κέρκυρας» Σελίδα 5 κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.