ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Γαστουρίου

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2019-09-17 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Έργα
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 83111.49
Περίληψη Διακήρυξης: 6Τ83ΟΡΓΤ-ΔΡΨ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι η κ. Φαϊτά Αγγελική και Γισδάκης Ματθαίος, τηλέφωνο 26610 46362-42362.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.