ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επείγουσες επεμβάσεις στο αποχετευτικό σύστημα Κυνοπιαστών

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2023-07-18 14:00
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Έργα
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 6510000
Περίληψη Διακήρυξης: 6447ΟΡΓΤ-ΒΝΡ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8- 8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Διεύθυνση και σημείο επαφής απ' όπου μπορεί να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης είναι ο ειδικός, δημόσια προσβάσιμος, χώρος "Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www. deya-ker.gr (Τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα – Παρασκευή από 8:00 π.μ. -13:00μ.μ., -Τηλ : 2661048893, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.