ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφαρμογή Βιοενίσχυσης και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2024-06-14 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 370148.76
Περίληψη Διακήρυξης: 6Η9ΗΟΡΓΤ-12Γ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με χρόνο λήξης κατάθεσης των προσφορών την 14η Ιουνίου 2024 , ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα γίνει την 20η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 7.402,97 € , διάρκειας έως την 16/5/2025.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 10η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 , από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΚ .

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 26610 48893 και για τεχνικά θέματα ο κ. Γρηγόρης Στέλιος τηλ. 26610 42362-3.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.