ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφαρμογή βιοενίσχυσης και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2022-12-13 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 399959.84
Περίληψη Διακήρυξης: ΨΘΧΚΟΡΓΤ-ΥΣΤ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με χρόνο λήξης κατάθεσης των προσφορών την 13η Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ. .

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 7.999,20 € , διάρκειας έως την 23η Νοεμβρίου 2023 .

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 09η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 , από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ .

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 26610 46362 και για τεχνικά θέματα ο κ. Αναστάς ιος Κατσαρός τηλ. 26610 42363.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.