Εκτύπωση

Ηλεκτρολογικές εργασίες Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 23800
Περίληψη Διακήρυξης: 79ΨΠΟΡΓΤ-1ΞΠ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 02-08-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το ένα ή και τα δύο Δημοτικά Διαμερίσματα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ανά Δημοτικό Διαμέρισμα που θα αφορά την προσφορά του υποψηφίου, συνεπώς εγγυητική 238,00 ευρώ αν ο υποψήφιος δίνει προσφορά για ένα Δημοτικό Διαμέρισμα, εγγυητική 476,00 ευρώ αν ο υποψήφιος δίνει προσφορά για τα δύο Δημοτικά.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

Αρμόδιος υπάλληλος η κυρία Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 2661046362.