ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατασκευή αποχέτευσης Κάτω Κορακιάνας - Άγιου Μάρκου

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2023-07-19 14:00
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Έργα
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 11274577.4
Περίληψη Διακήρυξης: 93ΖΧΟΡΓΤ-ΙΦΧ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Το έργο αφορά την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με προϋπολογισμό 10.824.577,40€ ((δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα, Απολογιστικά και Αναθεώρηση) χωρίς Φ.Π.Α.), για την κατασκευή των έργων και 450.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την τριετή λειτουργία και συντήρηση των έργων

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deya-ker.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26610-42362, φαξ επικοινωνίας 26610-44110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία για τεχνικά θέματα ο κ. Κατσαρός Αναστάσιος.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 19η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27η Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.
 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και/ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για έργα κατηγορίας - «Υδραυλικών έργων» (με προϋπολογισμό 6.936.477,40 €, δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) «Ηλεκτρομηχανολογικών έργων» (με προϋπολογισμό 2.720.108,00 €, δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και «Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αέριων Αποβλήτων» (με προϋπολογισμό 1.617.992,00 €, δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) που είναι εγκατεστημένα σε: α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 225.491,55€ και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 19/9/24.
 6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Δεκατρείς (13) μήνες.
 7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) έτη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και περιλαμβάνει: Δύο (2) έτη για την κατασκευή των έργων και τρία (3) έτη για την λειτουργία και συντήρηση των έργων.
 8. Το έργο χρηματοδοτείται από από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίους πόρους της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ..

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.