ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Λήψη ενδείξεων ΔΕ Κερκυραίων

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2024-07-26 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 40614
Περίληψη Διακήρυξης: 6Ζ44ΟΡΓΤ-Γ4Ξ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 26η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 01η Αυγούστου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 812,28 € , διάρκειας έως την 26/8/2025.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 22η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΚ.

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 26610 48893 και για τεχνικά θέματα ο κ. Μιχάλης Μιχαλόπουλος τηλ. 26610 44133


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.