ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. Πόλης Κέρκυρας

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2023-10-03 10:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 216000
Περίληψη Διακήρυξης: 911ΦΟΡΓΤ-4ΑΗ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. Πόλης Κέρκυρας», με προϋπολογισμό 216.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ για το έτος 2023 μέχρι του ύψους των 36.000,00 ευρώ και από πιστώσεις ύψους 180.000,00 ευρώ του προϋπολογισμού του έτους 2024 που θα ολοκληρωθεί η ετήσια αυτή σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων προκύπτει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2023 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.