ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Κερκυραίων

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2021-06-03 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 399250
Περίληψη Διακήρυξης: 9Κ8ΑΟΡΓΤ-Ω39
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την 03η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 14:30 μ.μ. .

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 09η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως την 31η Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 , από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΙΑΔ.ΕΥΑΔΚ.

Αρμόδια υπάλληλος η κ. Φαϊτά Αγγελική , τηλέφωνο 26610 46362 και για τεχνικά θέματα ο κ. Κατσαρός Αναστάσιος τηλ. 26610 42363-2.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.