Εκτύπωση

Προμήθεια σωλήνων και υλικών ύδρευσης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 31342
Περίληψη Διακήρυξης: 6ΟΓΦΟΡΓΤ-ΩΕ6
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 24-04-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30π.μ. 

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 2% του προϋπολογισμού 626,84 €.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

Αρμόδια υπάλληλος η κύρια Φαϊτά Αγγελική, τηλέφωνο 2661046362.