ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και καταγραφής υδρομετρητών με IOT

Ημερομηνία και Ώρα Διαγωνισμού: 2022-11-15 14:30
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης
Τύπος σύμβασης: Προμήθειες
Κωδικός Προϋπολογισμού: Συγχρηματοδοτούμενο Έργο
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1565765
Περίληψη Διακήρυξης: ΨΩ1ΚΟΡΓΤ-ΑΕΚ
Αρχείο: Λήψη Προβολή

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΤ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ OF THINGS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», με προϋπολογισμό 1.565.765,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ του έτους 2022 και από τον ΚΩΔ. 15.00.007.807

Η Χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης είναι από Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από ένταξη του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές Ύδρευσης.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων προκύπτει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας.

Η προμήθεια κατατάσσεται στους κωδ. του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 38421000-2-Εξοπλισμός μέτρησης ροής & από το CPV: 38800000-3 Εξοπλισμός ελέγχου και τηλεελέγχου βιομηχανικών διεργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και των λογισμικών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία, την εκπαίδευση και την τεκμηρίωση)

Προσφέρεται η ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας www.deya-ker.gr.

Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με όρους και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ. Κέρκυρας.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.