ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα στην Κέρκυρα – Α΄ Φάση

Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα στην Κέρκυρα – Α΄ Φάση

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά σε καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα στην Κέρκυρα και στοχεύει στην προστασία των πηγών νερού από ρυπογόνες δραστηριότητες. Από την υλοποίηση του έργου θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του νησιού.

Λόγω του μεγάλου αριθμού πηγών που χρησιμοποιούνται στην Κέρκυρα, το συνολικό έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε 2 φάσεις. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) χρησιμοποιεί για την ύδρευση της περιοχής αρμοδιότητας της 180 θέσεις γεωτρήσεων. Από αυτές θα ενταχθούν στην παρούσα Α΄ Φάση της οριοθέτησης ζωνών προστασίας οι 43, με κριτήριο την σημαντικότητα από άποψη μεγέθους παροχής και εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Τα παραδοτέα του έργου για κάθε πηγή - σημείο υδροληψίας ή εφόσον οι πηγές τροφοδοτούνται από το ίδιο υδροφόρο για κάθε ομάδα πηγών θα είναι :

Παραδοτέο 1

 1. Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών
 2. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 3. Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες

Παραδοτέο 2 Μετρήσεις στάθμης

Θα αφορούν όλες τις γεωτρήσεις του αντικειμένου της παρούσας μελέτης.

Παραδοτέο 3

 1. Εκτέλεση Χημικής Ανάλυσης Νερού

Θα αφορούν όλες τις γεωτρήσεις του αντικειμένου της παρούσας μελέτης.

Παραδοτέο 4

 1. Υδρολογική Ανάλυση στα Πλαίσια Υδρογεωλογικής Μελέτης

2.. Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Ροής Υπόγειων Υδροφορέων

 1. Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφορέα .

Θα αφορούν όλες τις γεωτρήσεις του αντικειμένου της παρούσας μελέτης.

Παραδοτέο 5

 1. Καθορισμός ζωνών προστασίας

Θα αφορούν όλες τις γεωτρήσεις του αντικειμένου της παρούσας μελέτης.

Προϋπολογισμός Έργου: 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 198.706,71€ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Ιόνια Νησιά 2014-2020».


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2023 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.