ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού Κέρκυρας

Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά την σύνταξη Σχεδίων Ασφάλειας Νερού για τις περιοχές της Πόλης της Κέρκυρας, της Νότιας και της Βορειοανατολικής Κέρκυρας.

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία σφαιρική εξέταση της ποιοτικής  διαχείρισης των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Συγκεκριμένα, τα σχέδια ασφάλειας νερού διασφαλίζουν:

 • την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή,
 • τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση,
 • τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Τα παραδοτέα του έργου είναι:

Παραδοτέο 1: Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, και θα περιλαμβάνει:

 • Π1-1: Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης ως έκθεση παράστασης μιας υφιστάμενης κατάστασης, που θα περιγράφει κατ’ ελάχιστον τα σημεία δειγματοληψίας, τα δελτία παρακολούθησης και τις επισυναπτόμενες σε αυτά απαραίτητες αναφορές είτε αυτές είναι περιγραφικές είτε επεξηγηματικές.

Παραδοτέο 2: Το δεύτερο παραδοτέο αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και τις Εργαστηριακές Αναλύσεις. Θα περιλαμβάνει:

 • Π2-1: Μηνιαίες αναφορές που θα περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης
 • Π2-2: Τελική αναφορά εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Παραδοτέο 3: Το τρίτο παραδοτέο αφορά στην αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και θα περιλαμβάνει:

 • Π3-1: Διαχειριστικό εργαλείο (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής του.
 • Π3-2: Συμπλήρωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
 • Π3-3: Ερωτηματολόγιο προς καταναλωτές και αποτελέσματα έρευνας
 • Π3-4: Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Παραδοτέο 4: Αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και Σύνταξη τελικής έκθεσης

 • Π4-1: Αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού
 • Π4-2: Σύνταξη Τελικής Έκθεσης
Προϋπολογισμός Έργου: 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 58.979,25€ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Ιόνια Νησιά 2014-2020».


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.