Καλώς ήρθατε στην παρεχόμενη από την «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας» («ΔΕΥΑΚ») υπηρεσία ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) μέσω ασύρματου δικτύου (WiFi).

Η παροχή της Υπηρεσίας WiFi γίνεται αποκλειστικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και η πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς  πάροχους που δρουν σύμφωνα με τις οδηγίες της.

Η Υπηρεσία WiFi παρέχεται υπό την προϋπόθεση αποδοχής και συμμόρφωσής των χρηστών με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi και με τους όρους του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (OTE A.E.)  για την πρόσβαση στο διαδίκτυο («End User License Agreement»), ούτως ώστε να προστατεύεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., η παρεχόμενη Υπηρεσία WiFi και οι χρήστες αυτής.

Η μη αποδοχή των «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi» ή/και του «End User License Agreement» συνεπάγεται τη μη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας WiFi. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή παύσης παροχής της Υπηρεσίας WiFi για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση, καθώς και αλλαγής των «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi».

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi.

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Υπηρεσία WiFi για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) μέσω ασύρματου δικτύου (WiFi) αποκλειστικά (εφεξής Υπηρεσία) αποδέχομαι, αναγνωρίζω και δηλώνω τα ακόλουθα:

 1. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi εκ μέρους μου, συμφωνώ ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί. Σε περίπτωση που θεωρώ ότι δεν είναι λογικοί και ορθοί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία WiFi.
 2. Είμαι άνω των 18 ετών, καθώς η Υπηρεσία WiFi διατίθεται μόνο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εφόσον θέλω να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία το ανήλικο παιδί μου αποδέχομαι αυτούς τους Όρους για λογαριασμό του και είμαι υπεύθυνος/η για την επίβλεψη του ανήλικου παιδιού μου ως προς την ορθή χρήση της Υπηρεσίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μου προσφέρει χωρίς χρέωση την Υπηρεσία WiFi για τη διευκόλυνση της περιήγησής μου στο διαδίκτυο, κατά την παραμονή μου στους χώρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
 3. Η Υπηρεσία WiFi ενεργοποιείται μόλις ολοκληρώσω επιτυχώς τις διαδικασίες πρόσβασης σε ένα σημείο ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Η χρήση της Υπηρεσίας WiFi ισχύει κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο κατάστημα.
 4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση απέναντί μου, όπως ενδεικτικά να εξασφαλίζει απρόσκοπτη ή συνεχή σύνδεση, σταθερή ταχύτητα, συμβατότητα εξοπλισμού, ασφάλεια εξοπλισμού, λογισμικών, προσωπικών στοιχείων ή επιχειρούμενων συναλλαγών, καθώς και να ελέγχει τις μεταδιδόμενες πληροφορίες και δεδομένα ή την καταλληλότητα του περιεχομένου των σελίδων που επισκέπτομαι, την αποκλειστική ευθύνη για τα οποία έχω εγώ.
 5. Αναγνωρίζω ότι το διαδίκτυο (internet) είναι ένα ανοικτό περιβάλλον, ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση και την προστασία των προσωπικών μου στοιχείων, ότι οφείλω να ενεργώ με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπω την παράνομη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων.
 6. Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi οφείλω να ενεργώ με καλή πίστη, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, να μην προβαίνω σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή κατά τρίτων για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, ούτε και σε πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή τρίτου.
 7. Ευθύνομαι αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκληθεί σε εμένα, στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις μου κατά τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., την οποία δηλώνω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράνομης, αθέμιτης, ανήθικης, αντιδεοντολογικής, καταχρηστικής, παρενοχλητικής ενέργειας και ιδίως για τις εξής δράσεις:
  • Διακίνηση παράνομου, πορνογραφικού, βίαιου, άσεμνου ή με κάθε τρόπο προσβλητικού, συκοφαντικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου, που ενδέχεται να παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, είναι ρατσιστικό ή εθνικά προσβλητικό, ή με άλλον τρόπο αμφισβητούμενο.
  • Παρακολούθηση, παρενόχληση, απειλή ή βλάβη άλλου ατόμου.
  • Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα, υπερφόρτωση δικτύου, αποστολή μη ζητηθείσας αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς/spamming. γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Μετάδοση, αποθήκευση ή θέση σε διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλον κώδικα, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστή που είναι σχεδιασμένα για να βλάψουν, να επηρεάσουν ή να περιορίσουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.
  • Δημιουργία παρεμβολών ή διακοπή της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως σκριπτ ή προγραμμάτων ανίχνευσης ιστού), ή τυχόν διακομιστών ή δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, ή τυχόν πολιτικών, απαιτήσεων ή κανονισμών δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κίνησης που σχετίζονται με αυτά).
  • Σχεδιασμό ή διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας
 • Αναγνωρίζω ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi στο πεδίο ευθύνης εμού ως χρήστη, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά εμού ως χρήστη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει αποζημίωση από εμένα ως χρήστη της Υπηρεσίας WiFi για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.
 • H υπηρεσία WiFi παρέχεται «ως έχει» και «όπου ευρίσκεται», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά  μου (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) σχετιζόμενη με την εκ μέρους μου χρήση της υπηρεσίας WiFi, ακόμη και εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες.
 • Αναγνωρίζω ότι η Υπηρεσία WiFi της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, σε ατομική βάση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστώ εγώ ή οποιοσδήποτε τρίτος σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης της Υπηρεσίας WiFi (διαφυγόντα κέρδη λόγω μη ολοκλήρωσης επαγγελματικής δραστηριότητας, απώλεια ευκαιρίας, κ.λπ.) από την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν συστήνει και δεν ευθύνεται για τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi για επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Ευθύνομαι αποκλειστικά για την επιλογή, εγκατάσταση, ενεργοποίηση, χρήση και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, των συστημάτων, λογισμικών και πρωτοκόλλων ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσω κατά τη σύνδεσή μου στην Υπηρεσία WiFi της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως προς την καταλληλότητά τους και την παροχή προστασίας από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένου κακόβουλου λογισμικού.
 • Ευθύνομαι αποκλειστικά για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα και της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρίζω στην Υπηρεσία WiFi και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιώ κατά τη χρήση της.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του εξοπλισμού μου, ούτε την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, αρχείων και δεδομένων που ανταλλάσσω μέσω διαδικτύου, έναντι παράνομης πρόσβασης ή χρήσης. Αναγνωρίζω ότι είναι δική μου ευθύνη η διατήρηση επαρκών μέτρων ασφάλειας που να παρεμποδίζουν την παράνομη πρόσβαση ή χρήση του υπολογιστικού μου εξοπλισμού και την αποκάλυψη εμπιστευτικών μου πληροφοριών καθώς και την παράνομη πρόσβαση στην Υπηρεσία WiFi διαμέσου του εξοπλισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
 • Τεχνική υποστήριξη δεν παρέχεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Οι υπάλληλοι των καταστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν δύνανται ούτε υποχρεούνται να παρέχουν διευκρινίσεις, οδηγίες κ.λπ. αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi.
 • Η Υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών, των οποίων οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης παρατίθενται κατωτέρω.
 • Οι εκάστοτε ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας WiFi θα βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο www.deya-ker.gr.
 • Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής της πρόσβασής μου στην Υπηρεσία WiFi.
 • Οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας WiFi» διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και κάθε διαφορά που απορρέει από την εφαρμογή τους υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Κέρκυρας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.