ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΚ

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ:Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΥΑ Κέρκυρας – Στρατηγικός Σχεδιασμός δράσεων
Το 2014 συντάχθηκε και έγινε αποδεκτό από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΚ μακρόπνοο σχέδιο δράσης για τους τομείς της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου της Κέρκυρας. 

Το σχέδιο αυτό επικαιροποιήθηκε με νεώτερες αποφάσεις του ΔΣ για το 2015 και το 2016, και πρέπει και πάλι να επικαιροποιηθεί για το 2018.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει όλα τα αναγκαία έργα για μία σύγχρονη ΔΕΥΑΚ.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα επικαιροποιημένο παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Οι προϋπολογισμοί των έργων δεν περιλαμβάνουν πλέον ΦΠΑ σύμφωνα και με τις νέες σχετικές διατάξεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η ΔΕΥΑΚ εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική και οργανωτική συγκυρία την οποία δημιούργησε η οικονομική κρίση και ο Νόμος του Καλλικράτη. H νέα ΔΕΥΑΚ εξακολουθεί, αν και απογυμνωμένη από μηχανικούς και στελέχη, να αγωνίζεται εκτός από το να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινότητας, να ολοκληρώσει ημιτελή έργα, να αδειοδοτήσει ένα απίθανο πλήθος εγκαταστάσεων αλλά και να σχεδιάσει τα άμεσα και τα μακροπρόσθεσμα απαιτούμενα έργα για τη βελτίωση και ανάπτυξη της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κέρκυρας.

Ευτυχής συγκυρία είναι η ανακίνηση της υπόθεσης της Ύδρευσης του νησιού που βρίσκεται χρόνια τώρα σε μία μετέωρη κατάσταση (25 χρόνια σχεδιάζεται και μελετάται χωρίς να εκτελείται).

Οι βασικοί στόχοι στο σχεδιασμό της Ύδρευσης και Αποχέτευσης για την Κέρκυρα είναι:

1. ΥΔΡΕΥΣΗ

 • Άμεση αντιμετώπιση τοπικών ελλείψεων νερού που παρουσιάζονται τη θερινή περίοδο.
 • Λύση του ποιοτικού προβλήματος (νερό με υψηλά θειικά στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού).
 • Βελτίωση της καταγραφής των καταναλώσεων - μείωση διαρροών – τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων νερού - αυτόματος έλεγχος και παρακολούθηση δικτύων και εγκαταστάσεων.
 • Βελτίωση εσωτερικών δικτύων – αντικατάσταση σωληνώσεων αμιάντου.
 • Ανάπτυξη της υδροληψίας σε ζώνες με καλή ποιότητα νερού.
 • Σχεδιασμός απαιτούμενων ενεργειών (Masterplan) - αδειοδότηση και οριοθέτηση ζωνών, πηγών και εγκαταστάσεων στο σύνολό τους και σχέδια ασφάλειας νερού. 


2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 • Ολοκλήρωση ημιτελών έργων αποχέτευσης και έργων που βρίσκονται σε φάση εξέλιξης.
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης.
 • Επέκταση δικτύων και υφιστάμενων ΕΕΛ για την κάλυψη επιπλέον οικισμών. Αντιμετώπιση ζητημάτων αποχέτευσης μικρών παντορροϊκών δικτύων παλαιών οικισμών.
 • Ανάπτυξη αποχετευτικών συστημάτων σε τουριστικές περιοχές που στερούνται αποχέτευσης.
 • Διαχείριση λυματολάσπης των ΕΕΛ.
 • Δημιουργία σταθμών υποδοχής και επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων.


Οι ανωτέρω στόχοι εξειδικεύονται στα παρακάτω:

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Άμεση αντιμετώπιση τοπικών ελλείψεων νερού που παρουσιάζονται τη θερινή περίοδο
ΕΡΓΑ – ΜΕΤΡΑ: 
 1. Ενίσχυση ύδρευσης πόλης από πηγές Μέρλιν (Αφορά την πρόσθετη παροχή νερού στην πόλη της Κέρκυρας διότι η παροχή από τις υπάρχουσες πηγές είναι απολύτως οριακή). Το έργο έχει ενταχθεί παράλληλα στον σχεδιασμό της πρώτης φάσης των έργων ύδρευσης νήσου Κέρκυρας και θα πρέπει να προωθηθεί μόνο αν διαφανεί καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των έργων αυτών. </br> Προϋπολογισμός 330.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 2. Ύδρευση περιοχής ΔΔ Κασσιόπης (Αφορά την περαιτέρω βελτίωση των δικτύων για την αξιοποίηση της νέας μονάδας αφαλάτωσης Κασσιόπης και τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης σε Γιμάρι και Σινιές).</br> Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 3. Σύνδεση λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου στο δίκτυο Λευκίμμης.</br>Προϋπολογισμός: 260.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 4. Βελτίωση ύδρευσης Λευκίμμης (Αφορά τη βελτίωση των συνθηκών άντλησης από Νεοχωράκι για τη μείωση των προβλημάτων υδροδότησης της Λευκίμμης). </br>Προϋπολογισμός 200.000 ευρώ Προτεραιότητα: Υψηλή.
 5. Βελτίωση ύδρευσης Παρελίων – Καστελάνων Μέσης.</br>Προϋπολογισμός: 4.000.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Πολύ Υψηλή για τα πρώτα έργα ύψους περί τα 200.000 ευρώ.
 6. Βελτίωση ύδρευσης Γαστουρίου.</br>Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 7. Βελτίωση αντλιοστασίων ύδρευσης Μπενιτσών.</br>Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 8. Βελτίωση ύδρευσης Βυρού.</br>Προϋπολογισμός: 50.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 9. Βελτίωση ύδρευσης Σταυρού – Αγ. Δέκα.</br>Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 10. Βελτίωση ύδρευσης Βόρειας Κέρκυρας (Αφορά τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων και Θιναλίων).</br>Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
 11. Ύδρευση Διαποντίων Νήσων.</br>Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Υψηλή.
ΣΤΟΧΟΣ: Λύση ποιοτικού προβλήματος
ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της καταγραφής των καταναλώσεων - μείωση διαρροών - τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων νερού. Αυτόματος έλεγχος και παρακολούθηση δικτύων και εγκαταστάσεων
ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση εσωτερικών δικτύων – αντικατάσταση σωληνώσεων αμιάντου
ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη της υδροληψίας σε ζώνες με καλή ποιότητα νερού
ΣΤΟΧΟΣ: Σχεδιασμός απαιτούμενων ενεργειών- αδειοδότηση και οριοθέτηση ζωνών- πηγών και εγκαταστάσεων στο σύνολό τους

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Ολοκλήρωση ημιτελών έργων αποχέτευσης και έργων που βρίσκονται σε φάση εξέλιξης
ΕΡΓΑ – ΜΕΤΡΑ: 

 1. Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων χαμηλής ζώνης Δ. Θιναλίων. (Το έργο θα τεθεί σε λειτουργία το 2017 παραμένει όμως ο στόχος της επέκτασης και ολοκλήρωσης του έργου στη Ρόδα και στη ζώνη του Αλμυρού.)</br>Προϋπολογισμός πρόσθετων εργασιών: 300.000 ευρώ.
 2. Αποχέτευση λυμάτων Περάματος - Τσάκι - Μπενιτσών Δήμου Αχιλλείων. (Έργο ημιτελές, σε εξέλιξη, ήδη χρηματοδοτούμενο)</br>Προϋπολογισμός υπολειπόμενων εργασιών: 2.000.000 ευρώ. Προτεραιότητα: Πολύ Υψηλή.
ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης
ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση δικτύων και υφιστάμενων ΕΕΛ για την κάλυψη επιπλέον οικισμών
ΣΤΟΧΟΣ: Αντιμετώπιση ζητημάτων αποχέτευσης μικρών παντορροϊκών δικτύων παλαιών οικισμών
ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη αποχετευτικών συστημάτων σε τουριστικές περιοχές που στερούνται αποχέτευσης
ΣΤΟΧΟΣ: Διαχείριση λυματολάσπης των ΕΕΛ
ΣΤΟΧΟΣ: Δημιουργία 2 σταθμών υποδοχής και επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων

Εξοικονόμηση Νερού

Image
Όλοι μας μπορούμε να συνδράμουμε στην εξοικονόμηση νερού και την προστασία του πλανήτη.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.