ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018

A' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα απο πωλήσεις αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 3.000 0 3.000
Έσοδα απο παροχή υπηρεσιών 13.870.000 12.999.000 14.762.500
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 20.000 3.141 20.000
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 2.000 4.500 12.500
Έσοδα κεφαλαίων 270.300 320.300 320.300
Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρησιμοπ. προβλέψεις εκμ/σης 50.000 10.000 50.000
ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ) ΕΣΟΔΩΝ 14.215.300 13.336.941 15.168.300
Β΄ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.640.205,15 300.000,00 150.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-εγγυήσεις πελατών κλπ 60.000,00 80.000,00 80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.700.205,15 380.000,00 230.000,00
Γ΄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Πελάτες - Είσπραξη απαιτήσεων προηγ. ετών 6.500.000,00 6.440.000,00 9.100.000,00
Χρεωστές διάφοροι - Είσπραξη απαιτήσεων προηγ. ετών 4.000,00 0,00 5.000,00
Διαθέσιμα 967.892,96 947.892,96 265.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 7.471.892,96 7.387.892,96 9.370.000,00
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 24.387.398,11 21.104.833,96 24.768.300,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018

Α΄ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Αναλώσιμα υλικά 253.000,00 213.800,00 325.000,00
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 503.000,00 433.000,00 579.500,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.451.800,00 3.812.500,00 5.217.500,00
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.020.700,00 688.800,00 1.488.450,00
Παροχές τρίτων 5.320.450,00 4.922.719,22 5.496.400,00
Φόροι -Τέλη 48.000,00 38.500,00 40.500,00
Διάφορα έξοδα 321.500,00 242.150,00 312.500,00
Τόκοι και συναφή έξοδα 445.000,00 444.000,00 411.000,00
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 1.450.000,00 820.000,00 1.450.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ) ΕΞΟΔΩΝ 13.813.450,00 11.615.469,22 15.320.850,00

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ποσά σε ευρώ)

 • 2017 (ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
 • 2018
Β' ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Χρεωστές διάφοροι 30.000,00 25.000,00 30.000,00
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 301.430,00 266.930,00 213.500,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 610.000,00 575.000,00 335.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 941.430,00 866.930,00 578.500,00
Γ΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΑΓΙΑ - ΕΡΓΑ)
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Εδαφικές εκτάσεις 40.000,00 15.000,00 40.000,00
Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 31.000,00 1.000,00 219.000,00
Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις - Λοιπός μηχανολ. εξοπλ. 583.500,00 328.500,00 572.100,00
Μεταφορικά μέσα 141.000,00 5.000,00 88.000,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 77.000,00 43.500,00 58.500,00
Έργα υπο εκτέλεση     3.590.900,00
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 31.000,00 6.000,00 42.000,00
Συμμετοχές κλπ απαιτήσεις πολυετούς απόσβεσης 13.000,00 399.000,00 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 916.500,00 798.000,00 4.620.500,00

Δ' ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ)
Ποσά σε Ευρώ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
Ποσά σε Ευρώ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018
Ποσά σε Ευρώ
Χρεολύσια δανείων 787.500,00 666.574,50 668.000,00
Επίδομα ευδόκιμου υπηρεσίας (Ίδια συμμετοχή εργαζομένων) 55.000,00 52.000,00 0,00
Προμηθευτές - πληρωμή οφειλών προηγ. ετών 2.020.000,00 1.150.000,00 1.870.000,00
Πιστωτές διάφοροι - πληρωμή οφειλών προηγ. ετών 366.500,00 204.500,00 439.500,00
Υποχρεώσεις απο φόρους - Τέλη - Πληρ. οφειλών προηγ. ετών 57.600,00 35.000,00 77.672,88
Ασφαλιστικοί οργανισμοί - Τέλη - Πληρ. οφειλών προηγ. ετών 342.000,00 342.000,00 342.000,00
Φόρος προστιθέμενης αξίας προς απόδοση 681.752,80 760.000,00 214.480,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 4.310.352,80 3.210.074,50 3.611.652,88
       
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 19.981.732,80 16.490.473,72 24.131.502,88
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
    636.797,12
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
 19.981.732,80  16.490.473,72 24.768.300,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 ( Ποσά σε ευρώ)

 • 2017(ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ)
 • 2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ποσοστιαίο)

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (%)
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (%)
 • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (%)
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (%)

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.