ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,850 €/m³
26 50 1,180 €/m³
51 75 1,220 €/m³
76 100 1,260 €/m³
101 500 1,300 €/m³
501   1,330 €/m³

Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,50€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,522 €/m³
26 50 0,840 €/m³
51 75 1,080 €/m³
76 100 1,450 €/m³
101 500 1,748 €/m³
501   1,751 €/m³

Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 3%
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 3%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 4,2€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,750 €/m³
26 50 0,760 €/m³
51 75 0,765 €/m³
76 100 0,770 €/m³
101 500 2,550 €/m³
501   2,900 €/m³
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 1,100 €/m³
26 50 1,350 €/m³
51 75 1,380 €/m³
76 100 1,385 €/m³
101 500 1,390 €/m³
501   1,402 €/m³

Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 30%
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 10%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,5€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 1,000 €/m³
26 50 1,300 €/m³
51 75 1,550 €/m³
76 100 1,900 €/m³
101 500 3,300 €/m³
501   3,450 €/m³
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 1,185 €/m³
26 50 1,350 €/m³
51 75 1,800 €/m³
76 100 2,735 €/m³
101 500 3,300 €/m³
501   3,450 €/m³

Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 0,25€/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 30%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 1,50€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,380 €/m³
26 50 0,430 €/m³
51 75 0,500 €/m³
76 100 0,700 €/m³
101 500 0,850 €/m³
501   0,860 €/m³
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,280 €/m³
26 50 0,300 €/m³
51 75 0,500 €/m³
76 100 0,600 €/m³
101 500 1,000 €/m³
501   1,300 €/m³

Συντήρηση Υδρομετρητή: 1,20€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,450 €/m³
26 50 0,550 €/m³
51 75 0,600 €/m³
76 100 0,650 €/m³
101 500 1,200 €/m³
501   1,850 €/m³

Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 0,25€/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 55%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,75€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,640 €/m³
26 50 0,830 €/m³
51 75 1,000 €/m³
76 100 1,050 €/m³
101 500 1,070 €/m³
501   1,080 €/m³

Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 50%
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 20%
Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,5€
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,550 €/m³
26 50 0,700 €/m³
51 75 0,750 €/m³
76 100 0,800 €/m³
101 500 0,830 €/m³
501   0,850 €/m³
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,700 €/m³
26 50 0,750 €/m³
51 75 0,850 €/m³
76 100 1,400 €/m³
101 500 1,950 €/m³
501   2,050 €/m³

Τέλος Αποχέτευσης για Βιολογικό Καθαρισμό: 0,241€/m³
Τέλος Αποχέτευσης για Δίκτυα: 0,483€/m³
Από Εως         Αξία
0 12 18,25 €/περίοδο
13 25 0,425 €/m³
26 50 0,590 €/m³
51 75 0,610 €/m³
76 100 0,630 €/m³
101 500 0,650 €/m³
501   0,655 €/m³

Συντήρηση Υδρομετρητή: 0,50€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


Με την 14-296/5-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και το σχετικό έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 11197/3354/27-6-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε η 16-179/26-11-2012 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, με την οποία καθορίστηκε η Τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης για το έτος 2013, ως εξής:

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01-01-2013 και αφορά περιόδους κατανάλωσης από την ημερομηνία αυτή και μετά.
2. Καθιερώνεται για όλους τους καταναλωτές μας πάγιο ύψους 18,25 € το τρίμηνο, στην αξία του οποίου περιλαμβάνεται και κατανάλωση νερού μέχρι 12 μ3 το τρίμηνο (ό,τι ακριβώς ίσχυε για τους καταναλωτές του πρώην Δήμου Κερκυραίων).
3. Η τιμολόγηση στη συνέχεια θα γίνεται από το 13ο μ3 και μετά, με βάση την ισχύουσα τιμή ανά κλίμακα και ανάλογα με την περιοχή που αφορά.
4. Καταργείται η επιβολή του Ειδικού Τέλους 80% του άρθρου 11 του Ν. 1069/80, αφού λήγει την 31-12-2012 η υποχρέωση επιβολής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης θα γίνεται ανά 6μηνο, ενώ η έκδοση των λογαριασμών θα γίνεται ανά 3μηνο (έναντι και εκκαθάριση). Προς το σκοπό αυτό η κλίμακα κατανάλωσης ορίζεται και πάλι σε τριμηνιαία βάση, της οποίας τα όρια των κλιμάκων θα διπλασιάζονται για τον λογαριασμό του εξαμήνου.
6. Καθιερώνεται ενιαία ανά Τρίμηνο κλίμακα κατανάλωσης για όλους τους καταναλωτές η οποία έχει ως εξής:
  • 1η κλίμακα     Από     0     μ3    έως     12   μ3
  • 2η =/=          Από    13    μ3    έως     25   μ3    
  • 3η =/=          Από    26    μ3    έως     50   μ3    
  • 4η =/=          Από    51    μ3    έως     75   μ3    
  • 5η =/=          Από    76    μ3    έως   100   μ3    
  • 6η =/=          Από  101    μ3    έως   500   μ3   
  • 7η =/=          Από  501    μ3      και  άνω  μ3
Προσθέτοντας κάθε φορά τα ποσά των προηγούμενων κλιμακίων.

7. Για τα τιμολόγια ύδρευσης δείτε τους πίνακες που βρίσκονται στην αρχή της σελίδας (UPDATE: 12/10/2018).

8. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές με μεγάλες καταναλώσεις (3μηνιαία κατανάλωση άνω των 3.000 μ3) να ζητούν την έκδοση του λογαριασμού τους σε μηνιαία βάση, ώστε να διευκολύνονται στην πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της ελάχιστης κατανάλωσης καθορίζεται στο ένα τρίτο του ποσού που αντιστοιχεί σε 3μηνο ήτοι σε 6,08 € (18,25 € / 3). Οι τιμές ανά κλίμακα παραμένουν ως έχουν, τα όρια όμως των κλιμάκων αναπροσαρμόζονται, ώστε να αφορούν μηνιαία κατανάλωση και διαμορφώνονται ως εξής:

Κλίμακες

0- 4

5 - 8

 9 -17

 18- 25

26- 33

34- 167

168- …..


9. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1069/80, όπως ισχύει σήμερα, δεν προβλέπεται διαφοροποίηση τελών ανάλογα με τη χρήση της ύδρευσης ή ανά κατηγορία πολιτών (επαγγελματικό–οικιακό–αγροτικό κλπ).
10. Καταργούνται τα διάφορα ειδικά τιμολόγια (οικιακό–επαγγελματικό κλπ) που ίσχυαν ανά περιοχή και πλέον εφαρμόζεται ενιαίο τιμολόγιο ανά περιοχή ή Δημοτικό διαμέρισμα.
11. Καθιερώνεται Κοινωνικό Τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ. 12 του ν. 4071/12 ως εξής: Βασικές Προϋποθέσεις. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνο για τα πρώτα 45m3 της τριμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον: Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από 12 μ3 ανά τρίμηνο. Να του έχει ήδη χορηγηθεί κοινωνικό τιμολόγιο από την ΔΕΗ.
Δικαιούχοι

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΥΑΚ που ισχύει από 01.01.13 σε:

 • Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€.
 • Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα τα οποία τους βαρύνουν και δεν έχουν υπερβεί το 24 έτος της ηλικίας τους. Ακόμη θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των 25.000€.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως από 35% έως 50% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΥΑΚ που ισχύει από 01.01.13 σε:

 • Μακροχρόνια ανέργους: (Έκπτωση 35%) Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας.
 • Άτομα με αναπηρία: (Έκπτωση 50%) Άτομα με αναπηρία 67% έως 79% ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% έως 79%, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 25.000€.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 80% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΥΑΚ που ισχύει από 01.01.13 σε:

 • Πολύτεκνους (τετράτεκνους και άνω): Άτομα με τέσσερα τέκνα και άνω τα οποία τους βαρύνουν και τα οποία τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 24 έτος της ηλικίας τους. Ακόμη θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των 25.000€.
 • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία από 80% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία από 80% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 25.000€.
 • Απόρους καταναλωτές: Άτομα που είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα απορίας που τηρούν οι αρμόδιοι προς τούτο φορείς (τμήμα Πρόνοιας κλπ).
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου
Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να προσκομίσουν είναι: 
 1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ύδρευσης ή ένα απόκομμα λογαριασμού νερού).
 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι) και τη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν.
 3. Ένα αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ ή βεβαίωση της ΔΕΗ ότι είναι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου.
Τα στοιχεία αυτά θα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, ώστε να επικαιροποιούνται. Ακόμη η αλλαγή επωνυμίας στον λογαριασμό ύδρευσης, ώστε να καταγράφονται τα πραγματικά στοιχεία του δικαιούχου κοινωνικού τιμολογίου, θα γίνεται αφού προσκομιστούν να απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαιο, μισθωτήριο, διαθήκη κλπ) χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

12. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για τη Δημοτική ενότητα της Κέρκυρας (πρώην Δήμος Κέρκυρας) μειώνεται κατά 50 € και καθορίζεται έτσι στο ποσό των 200 € ανά παροχή ½ ίντσας. Για μεγαλύτερης διατομής παροχής το τέλος υπολογίζεται αναλογικά (πχ. 1 ίντσα = 2 Χ - 2 ίντσες = 4Χ κλπ).
13. Το τέλος για τη δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με τους αγωγούς ύδρευσης (κατασκευή ιδιωτικής σύνδεσης ύδρευσης) για την κατασκευή παροχών ½ ίντσας, μειώνεται κατά 50 € για τη Δημοτική ενότητα Κέρκυρας (πρώην Δήμος Κερκυραίων) και καθορίζεται έτσι στα 250 € (απόσταση από τον κεντρικό αγωγό μέχρι τρία (3) μέτρα). Για κατασκευή διακλάδωσης που αφορά απόσταση από τον αγωγό πάνω από τα τρία μέτρα και για μεγαλύτερης διατομής παροχές, θα εξακολουθούν να γίνονται προμετρήσεις από την υπηρεσία και η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο των Δημοσίων Έργων.
14. Σύμφωνα και με την εγκύκλιο 48/2006 του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. Πρωτ. 52823/14-11-2006 έγγραφο του ιδίου Υπουργείου προς τις περιφέρειες). Καταργείται η επιβολή του Τέλους Αποχ/σης τόσο για τα δίκτυα (Τέλος χρήσης υπονόμων) όσο και για τον Βιολογικό καθαρισμό (Τέλος λειτουργίας Βιολ. Καθαρισμού) στις Δημόσιες Υπηρεσίας ,τα ΝΠΔΔ και τους ιερούς Νάους.
15. Στις περιπτώσεις καταναλωτών που χρησιμοποιούν το δίκτυο αποχέτευσης της επιχείρησης χωρίς όμως να υδροδοτούνται από τη ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με την 22-207/1994 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης υπολογίζεται τεκμαρτή κατανάλωση νερού. Η τεκμαρτή αυτή κατανάλωση νερού θα υπολογίζεται πλέον για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα ως εξής: Κατανάλωση 250 λίτρα ημερησίως ανά άτομο (κλίνη) και ανά ημέρα, υπολογίζοντας την τουριστική περίοδο και πάλι για πέντε μήνες, όμως καθορίζεται πλέον ότι για δύο μήνες ο υπολογισμός θα γίνεται με πληρότητα 50% και για τρεις μήνες με πληρότητα 100%. Στην περίοδο της θερινής περιόδου υπολογίζεται η μεγαλύτερη τεκμαρτή κατανάλωση, ενώ για τον χειμώνα υπολογίζεται μια μικρή κατανάλωση.
16. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα καθοριζόμενα σε προηγούμενες αποφάσεις των Διοικητικών συμβουλίων των ΔΕΥΑ που απαρτίζουν πλέον την ΔΕΥΑ Δήμου Κέρκυρας καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίων του πρώην Δήμου Παρελίων.
Κέρκυρα 02-07-2013
Από την ΔΕΥΑΚΔείτε εδώ συμπληρωματικές αποφάσεις της ΔΕΥΑΚ για την τιμολόγηση των υπηρεσιών της:

Εξοικονόμηση Νερού

Image
Όλοι μας μπορούμε να συνδράμουμε στην εξοικονόμηση νερού και την προστασία του πλανήτη.

Περισσότερα

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.