ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνητικές γεωτρήσεις σε εκτέλεση της υδρογεωλογικής μελέτης βόρειας Κέρκυρας

Ερευνητικές γεωτρήσεις σε εκτέλεση της υδρογεωλογικής μελέτης βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική περιγραφή:

Με το έργο αυτό προβλέπεται η εκτέλεση 7 δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην περιοχή της Βορειοδυτικής Κέρκυρας, 6 γεωτρήσεων στην περιοχή της Βορειοανατολικής Κέρκυρας και 3 γεωτρήσεων στην περιοχή των Αγίων Δέκα.

Πληροφορίες ένταξης: 

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με χρηματοδότηση από το Επενδυτικό Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από ένταξη του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης». Το έργο είναι εκτιμώμενης αξίας 484.484,89 ευρώ.

 
Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Μετά την ολοκλήρωση των υδρογεωλογικών χαρτογραφήσεων και των ηλεκτρικών γεωφυσικών διασκοπήσεων θα ολοκληρωθούν δοκιμαστικές υδρογεωτρήσεις στις παρακάτω Ζώνες:
ΖΩΝΗ 1: (Περιοχή ζώνης Αγίων Δούλων – Ξανθάτων – Αγραφών – Βολονάδων – Μεσσαριάς)
Στη Ζώνη αυτή προτείνεται η εκτέλεση πέντε (5) δοκιμαστικών υδρογεωτρήσεων και δύο (2) εφεδρικών σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ιδιοκτησιακά.

ΖΩΝΗ 2: (Περιοχή Κρινιάς – Λούτσες – Ρελιάτικα – Κουκλάς)
Στη Ζώνη αυτή προτείνεται η εκτέλεση πέντε (5) δοκιμαστικών υδρογεωτρήσεων και μίας (1) εφεδρικής σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ιδιοκτησιακά.

ΖΩΝΗ 3: (Περιοχή Αγίων Δέκα)
Στη Ζώνη αυτή προτείνεται η εκτέλεση δύο (2) δοκιμαστικών υδρογεωτρήσεων και μίας (1) εφεδρικής σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ιδιοκτησιακά

Παραδοτέα:

Μετά την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων δοκιμαστικών γεωτρήσεων εκτιμάται ότι θα συναντηθεί ικανοποιητική υδροφορία στις μισές από αυτές και συνεπώς προβλέπεται σωλήνωση του 50% των δοκιμαστικών γεωτρήσεων για την παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.