ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρακολούθηση και έλεγχος περιφερειακών υδραγωγείων Κέρκυρας και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών

Παρακολούθηση και έλεγχος περιφερειακών υδραγωγείων Κέρκυρας και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών

Συνοπτική περιγραφή

Με την δράση προβλέπεται να γίνει καταγραφή της αντλούμενης ποσότητας νερού από τις κυριότερες γεωτρήσεις του νησιού της Κέρκυρας  και  παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων των νερών αυτών.
Επίσης θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντίστοιχων δεξαμενών.

Παράλληλα με την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (GIS) στην οποία θα αποτυπωθούν όλοι οι οικιακοί μετρητές και την δημιουργία ζωνών θα καταστεί δυνατή η λεπτομερής καταμέτρηση των αντλούμενων και χρεούμενων ποσοτήτων νερού στις επί μέρους ζώνες ώστε να προκύπτει εύκολα το ισοζύγιο του νερού και το επίπεδο των διαρροών. Επισημαίνεται ότι σήμερα για τα περιφερειακά υδραγωγεία της Κέρκυρας δεν υπάρχουν στοιχεία αντλήσεων και καταναλώσεων. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από την προτεινόμενη δράση.
Από την δράση θα υπάρξει καταγραφή των διαρροών ώστε να λαμβάνονται τα εκάστοτε απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό τους επίσης θα υπάρξει  έλεγχος των αντλούμενων ποσοτήτων νερού ώστε να μην υπεραντλούνται οι πηγές. 

Το αντικείμενο του Έργου συνοπτικά περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 
Λεπτομερή Σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτοματισμού όλων των δεξαμενών, γεωτρήσεων & δικτύων ύδρευσης  ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.

Περιλαμβάνονται συνολικά 234 εγκαταστάσεις τοπικών  σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και μετρήσεων  που θα εγκατασταθούν σε 131 γεωτρήσεις, 44 κύριες (με αντλιοστάσιο) και 59 δευτερεύουσες (χωρίς αντλιοστάσιο) δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονται υπ’ ευθύνη της ΔΕΥΑ. Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους ΤΣΕ θα μεταφέρονται μέσω ασύρματης τηλεμετάδοσης δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). 

Επίσης προβλέπεται η τοπογραφική αποτύπωση σε Γεωγραφική Πλατφόρμα Πληροφοριών του συνόλου των οικιακών μετρητών της Κέρκυρας , η κατανομή τους σε ζώνες και η ηλεκτρονική συσχέτιση τους με τις μετρήσεις καταναλώσεων ώστε να εντοπίζονται με ευχέρεια οι θέσεις διαρροών ( σε ποσοστό 30% από 50%) .

Με την δράση θα αναπτυχθεί στην ΔΕΥΑΚ ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση της Επιχείρησης τόσο στον τομέα της εξυπηρέτησης; Των καταναλωτών όσο και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τέσσερα υποέργα :

 1. Υποέργο (προμήθεια) «Προμήθεια και Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και ελεγκτών λειτουργίας σε γεωτρήσεις και δεξαμενές των περιφερειακών υδραγωγείων της Κέρκυρας»
  Με την δράση  αυτή θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού μετρήσεων και παρακολούθησης των κυρίων πηγών υδροληψίας ( 234 ΤΣΕ )  και η ηλεκτρονική μεταφορά των δεδομένων στο Κέντρο Έλεγχου της ΔΕΥΑΚ επεκτείνοντας έτσι σε ολόκληρο το νησί το υφιστάμενο για σύστημα παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης της Πόλης,
 2. Υποέργο (αυτεπιστασία) «Δημιουργία ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών των δικτύων ύδρευσης»
  Με την  ΔΡΑΣΗ  αυτή που θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της αυτεπιστασίας προβλέπεται η τοπογραφική αποτύπωση σε Γεωγραφική Πλατφόρμα Πληροφοριών του συνόλου των οικιακών μετρητών της Κέρκυρας , η κατανομή τους σε ζώνες και η ηλεκτρονική συσχέτιση τους με τις μετρήσεις καταναλώσεων ώστε να εντοπίζονται με ευχέρεια οι θέσεις διαρροών 
 3. Υποέργο (προμήθεια) «Προμήθεια εξοπλισμού Γεωδαισίας» 
  Με την δράση  αυτή προβλέπεται η προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού απαραίτητου στην δημιουργία της Γεωγραφικής Πλατφόρμας Πληροφοριών.
 4. Υποέργο (μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την πράξη ) «Τεχνικός Σύμβουλος  υλοποίησης της πράξης»
  Για την υλοποίηση του συνόλου της  πράξης την επιβοήθηση της ΔΕΥΑΚ στην υλοποίηση και την προώθηση καινοτόμων μεθόδων εντοπισμού καταγραφής και έλεγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης,  η ΔΕΥΑΚ προτίθεται να αξιοποιήσει σαν Τεχνικό Σύμβουλο το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου μέσω σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα πράξης
 1. 1ο Υποέργο:
  Παραδοτέα :
  1. 234 Ηλεκτρονικοί Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου σε γεωτρήσεις και δεξαμενές
  2. Ένας κεντρικός σταθμός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου. 
 2. 2ο Υποέργο:
  Παραδοτέα :
  1. Τοπογραφική Αποτύπωση  θέσεων  81.000 οικιακών μετρητών.
  2. Μία ψηφιακή πλατφόρμα (GIS) με ζωνοποίηση των δικτύων ύδρευσης της Κέρκυρας , χαρτογραφική αποτύπωση εγκαταστάσεων και οικιακών μετρητών.
  3. Ισοζύγιο νερού - διαρροών. 
 3. 3ο Υποέργο:
  Παραδοτέα :
  1. Ένα λογισμικό GIS.
  2. Τέσσερα σετ Γεωδαιτικών Δεκτών τοπογραφίας    GPS GNSS.
  3. 8 τεμάχια GPS χειρός  
 4. 4ο Υποέργο:
  Παραδοτέα :
  1. Συνδρομή στα παραδοτέα της 2ης δράσης : ( 1. Ψηφιακής πλατφόρμας (GIS) με ζωνοποίηση των δικτύων ύδρευσης της Κέρκυρας , χαρτογραφική αποτύπωση εγκαταστάσεων και οικιακών μετρητών και 2 Ισοζύγιο νερού – διαρροών).
  2. Εκπόνηση ενός προγράμματος δράσης για την περαιτέρω  αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων της ΔΕΥΑΚ  και των παραδοτέων του παρόντος έργου στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων μείωσης των διαρροών. 
   Συνολικά από την παρούσα πράξη αναμένεται η μείωση των διαρροών στα περιφερειακά υδραγωγεία της Κέρκυρας κατά 20%.
Συνολική δημόσια δαπάνη : 1.687.824,00€
Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη : 1.413.196,00€

 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2024 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.